Hotărârea nr. 538/2003

HOTĂRÂRE privind atribuirea unor locuinţe din fondul locativ de stat din proprietatea publică sau privată a Consiliului Local Iaşi unor familii aflate în situaţii speciale

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea unor locuinţe din fondul locativ de stat, din proprietatea publică sau privată a Consiliului Local Iaşi, unor familii aflate în situaţii speciale

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere procesul verbal, încheiat în plenul şedinţei Consiliului Local al Municipiului Iaşi la data de 16.12.2002;

            Având în vedere propunerea Comisiei Sociale de Analiză a Solicitărilor Locative întrunită în şedinţa din 25.09.2003 de a se analiza situaţia familiilor aflate în situaţii speciale în vederea atribuirii unor locuinţe;

            Având în vedere referatul de specialitate nr.15147/19.08.2003, întocmit de DAPPP;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

            In conformitate cu prevederile art.38, alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă repartizarea unor locuinţe din fondul locativ de stat, din proprietatea publică sau privată a Consiliului Local Iaşi, unor familii aflate în situaţii speciale, nominalizate în Anexa nr.1, care face parte integrantă din această hotărâre.

            Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica Comisiei de Analiză a Solicitărilor Locative şi familiilor nominalizate în Anexa nr.1.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Adăscăliţei Constantin                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.538

din 8 octombrie 2003