Hotărârea nr. 537/2003

HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.1 la H.C.L.nr.464/2003

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr.1 la H.C.L.nr.464/2003

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii locuinţei nr.114/1996 modificată şi completată prin Legea nr.145/1999;

            Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996;

            Având în vedere referatul de specialitate nr.16744/29.09.2003 întocmit de D.A.P.P.P.;

            Având în vedere raportul Comisiei juridice şi de disciplină;

            In temeiul art.68, alin.p şi articolul 38, alin.2 lit.f din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se modifică anexa nr.1 a H.C.L.nr.464 din 08.09.2003, privind componenţa Comisiei sociale de analiză a solicitărilor locative.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată DAPPP care va duce la îndeplinire prevederile acesteia şi persoanelor nominalizate în Anexa nr.1.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Adăscăliţei Constantin                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.537

din 8 octombrie 2003