Hotărârea nr. 534/2003

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate a Proiectului Tehnic la obiectivul de investiţii "Extindere reţele electrice iluminat public zona Cicoarei municipiul Iaşi" precum şi organizarea procedurii legale de achiziţie publică pentru execuţia acestei lucrări

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate, a Proiectului Tehnic la obiectivul de investiţii "Extindere reţele electrice iluminat public zona Cicoarei, municipiul Iaşi", precum şi organizarea procedurii legale de achiziţie publică pentru execuţia acestei lucrări

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate nr.63261 din 29.09.2003 întocmit de Direcţia Tehnică;

            Având în vedere prevederile Legii 500/2002, Ordinului Ministerului Finanţelor nr.1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice şi a Legii nr.189/1998 privind finanţele publice locale;

            Având în vedere prevederile O.U.G.nr.60/2001 privind achiziţiile publice, a H.G.R.nr.461/2001 privind achiziţiile publice, Legea nr.212/2002 pentru aprobarea O.U.G.60/2001, Ordinului nr.1014/2001 privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de lucrări;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

- Comisia de amenjarea teritoriului şi urbanism;

            Având în vedere amendamentul propus de doamna Carp Petra - consilier municipal;

            In temeiul art.46, aliniatul (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă Studiul de Fezabilitate ce cuprinde principalii indicatori tehnico - economici şi Proiectul Tehnic pentru obiectivul de investiţii "Extindere reţele electrice iluminat public zona Cicoarei, municipiul Iaşi", conform anexei 1, precum şi organizarea procedurii legale de achiziţie publică pentru execuţia acestei lucrări.

            Valoarea totală a investiţiei (fără TVA)  este 1.217.066,347 mii lei

            Art.2 Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local, capitolul 960212.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi în vederea aducerii la îndeplinire.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

 cons.Adăscăliţei Constantin                        cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.534

din 8 octombrie 2003