Hotărârea nr. 533/2003

HOTĂRÂRE privind prelungirea perioadei de atribuire în folosinţă gratuită către Centrul Diecezan CARITAS a două imobile situate în str.Codrescu nr.6

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind prelungirea perioadei de atribuire în folosinţă gratuită către Centrul Diecezan CARITAS, a două imobile situate în str.Codrescu nr.6

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere solicitarea nr.63049/26.09.2003 a Centrului Diecezan CARITAS Iaşi;

            Având în vedere adresa nr.63197/29.09.2003 a Universităţii de Arte George Enescu;

            Având în vedere HCL nr.97/25.03.2002;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

            Având în vedere HCL nr.140/31.03.2003 privind însuşirea inventarului domeniului public, reactualizat;

            Având în vedere art.17 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

            In conformitate cu art.38 şi art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

           Art.1 Se aprobă prelungirea perioadei de atribuire în folosinţă gratuită, cu trei ani, către Centrul Diecezan CARITAS, a două imobile situate în str.Codrescu nr.6, cu suprafaţa totală de 940 mp.

            Art.2 După expirarea termenului de trei ani, folosinţa gratuită a celor două imobile revine Universităţii de Arte George Enescu, pe perioadă nedeterminată, conform HCL nr.33/16.03.1998.

            Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Adăscăliţei Constantin                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

Nr.533

din 8 octombrie 2003