Hotărârea nr. 53/2003

HOTARARE privind trecerea in administrarea gratuita RAJAC IASI a unor bunuri aflate in domeniul public al Municipiului Iasi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind trecerea in administrarea gratuita RAJAC IASI a unor bunuri aflate in domeniul public al Municipiului Iasi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere adresa nr.71563/14.12.2002, prin care RAJAC Iasi solicita trecerea in administrare a unor bunuri aflate in domeniul public al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere Referatul de specialitate intocmit de DAPPP;

            Avand in vedere H.G.nr.1354/27.12.2002privind atestarea domeniului public al judetului Iasi, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Iasi;

            Avand in vedere HCL nr.414/25.11.2002 privind insusirea inventarului domeniului public al municipiului Iasi, reactualizat;

            In conformitate cu art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            Avand in vedere raportul de avizare intocmit de Comisia economico – financiara;

            Avand in vedere amendamentele propuse in cadrul sedintei in sensul excluderii art.2 din proiect precum si a atribuirii in administrare gratuita pana la 2 ani cu posibilitate de prelungire.

            In conformitate cu art.38 si 46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se dau in administrarea gratuita RAJAC Iasi bunurile ce alcatuiesc domeniul public al municipiului Iasi, aprobat prin HCL nr.414/2002, cuprinse in anexa nr.23, avand o valoare de 356.659.389.839 lei, la data de 31.12.2001, pana la 2 ani cu posibilitate de prelungire .

            Art.2 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primar si serviciile de specialitate.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

      cons.Romeo Olteanu                               cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.53

din 3 februarie 2003