Hotărârea nr. 529/2003

HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.361/30.09.2002 în sensul acordării gratuităţii pentru a două trasee pe mijloacele de transport în comun şi alocarea a trei ajutoare băneşti sub formă de burse lunare pe perioada efectuării studiilor tripleţilor familiei Bacalum Gheorghe şi Luminiţa

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L.nr.361/30.09.2002 în sensul acordării gratuităţii pentru a două trasee pe mijloacele de transport în comun şi alocarea a trei ajutoare băneşti sub formă de burse lunare pe perioada efectuării studiilor tripleţilor familiei Bacalum Gheorghe şi Luminiţa

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Audienţele nr.561 şi 562/23.09.2003 prin care familia Bacalum solicită acordarea unui ajutor pentru tripleţii : Cătălina Ştefana, Rodica Alexandra şi Corina Ancuţa;

            Având în vedere prevederile H.C.L.nr.361/30.09.2002 privind acordarea gratuităţii pe două trasee pe mijloacele de transport în comun şi a alocării a trei ajutoare băneşti sub forma de burse lunare pe o perioadă de un an;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

            Având în vedere prevederile art.38 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

            Art.1 Se va acorda gratuitate pe două trasee pe mijloacele de transport în comun pentru tripleţii familiei Bacalum Gheorghe şi Luminiţa.

            Art.2 Se vor acorda tripleţilor ajutoare băneşti sub formă de burse lunare pe toată perioada efectuării studiilor în cuantum de 1.000.000 lei pentru fiecare.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi pentru conformare.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

 cons.Adăscăliţei Constantin                        cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.529

din 8 octombrie 2003