Hotărârea nr. 527/2003

HOTĂRÂRE privind completarea HCL 140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 74 56 mp. situat în Iaşi - str.V.Lupu bl.360B sc.B-C tronson I parter şi concesionarea directă a terenului către S.C.FLUX S.R.L. Iaşi în vederea extinderii spaţiului comercial existent

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind completarea HCL 140/31.03.2003, cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 74,56 mp. situat în Iaşi - str.V.Lupu, bl.360B, sc.B-C, tronson I, parter şi concesionarea directă a terenului, către S.C.FLUX S.R.L. Iaşi, în vederea extinderii spaţiului comercial existent

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea nr.53782/15.08.2003, prin care dl.Cheşcu Gheorghe în calitate de administrator al S.C.FLUX S.R.L. Solicită concesionarea terenului în suprafaţă de 74,56 mp., proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi, în vederea extinderii spaţiului proprietate prin închidere portic;

            Având în vedere Certificatul de Urbanism nr.782/04.03.2003, avizul favorabil al Comisiei de Urbanism nr.34001/22.05.2003, privind PUD pentru extindere spaţiu existent precum şi Avizul Unic nr.16/OUD/2003 al Consiliului Judeţean Iaşi;

            Având în vedere raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru;

            Având în vedere art.10, alin.2 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            Având în vedere prevederile art.30 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

            Având în vedere prevederile art.62, lit"e" din ordinul nr.943/2001, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

- Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism;

            Având în vedere prevederile art.38, pct.2, lit"g" din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă completarea HCL nr.140/31.03.2003, cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 74,56 mp., situat în Iaşi, str.V.Lupu, bl.360B, sc.B-C, tronson 1, parter.

            Art.2 Se aprobă concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 74,56 mp., proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi, situat în Iaşi - str.V.Lupu, bl.360B, sc.B-C, tronson 1, parter, către S.C.FLUX S.R.L. Iaşi, în vederea extinderii spaţiului existent prin închidere portic.

            Art.3 Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului, astfel încât valoarea unitară a terenului este de 60,85 EURO/mp., respectiv 4537 EURO pentru suprafaţa totală de 74,56 mp.

            Art.4 Redevenţa valorică a concesiunii va fi de 181,50 EURO/an, plătibili în lei la cursul comunicat de BNR din ziua plăţii.

            Art.5 Durata concesiunii va fi de 49 ani.

            Art.6 In termen de 30 de zile calendaristice de la întocmirea contractului de concesiune, concesiunea se va înregistra de către concesionar în registrul de publicitate imobiliară, conform art.39 din Legea nr.219/1998, privind regimul concesiunilor.

            Art.7 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze Contractul de concesiune.

            Art.8 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Adăscăliţei Constantin                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.527

din 8 octombrie 2003