Hotărârea nr. 525/2003

HOTĂRÂRE privind preluarea din administrarea S.C.FOTBAL S.A. şi darea în folosinţa gratuită către Asociaţia de proprietari Piaţa Unirii nr.9 pe o perioadă determinată a unei camere din subsolul blocului situat în Piaţa Unirii nr.9

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind preluarea din administrarea S.C.FOTBAL S.A. şi darea în folosinţa gratuită către Asociaţia de proprietari Piaţa Unirii nr.9, pe o perioadă determinată, a unei camere din subsolul blocului situat în Piaţa Unirii nr.9

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere solicitarea nr.55795/25.08.2003 a Asociaţiei de proprietari Piaţa Unirii nr.9;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

            Având în vedere HCL nr.8/1995  şi HCL nr.173/2001 privind participarea Consiliului Local Iaşi la constituirea S.C.FOTBAL S.A.;

            Având în vedere HCL nr.139/31.03.2003 privind însuşirea inventarului domeniului privat al Consiliului Local Iaşi, reactualizat;

            Având în vedere art.17 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

            Având în vedere amendamentul domnului Adăscăliţei Constantin - consilier municipal;

            In conformitate cu art.38 şi 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se aprobă preluarea din administrarea S.C.FOTBAL S.A. şi darea în folosinţa gratuită a Asociaţiei de proprietari Piaţa Unirii nr.9, pe o perioadă de 1 an, a camerei în suprafaţă de 46,25 mp., situată la subsolul blocului din Piaţa Unirii nr.9, aflată în domeniul privat al Consiliului Local Iaşi. Această încăpere va avea destinaţia de cameră pentru apometre şi robineţi generali.

            Art.2 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Adăscăliţei Constantin                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

Nr.525

din 8 octombrie 2003