Hotărârea nr. 524/2003

HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 20.000.000 lei din bugetul local - Complexului Muzeal Naţional "Moldova" - pentru organizarea manifestărilor culturale - anul 2003

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 20.000.000 lei din bugetul local - Complexului Muzeal Naţional "Moldova" - pentru organizarea manifestărilor culturale - anul 2003

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa Complexului Muzeal Naţional "Moldova";

            Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia social culturală, învăţământ, culte;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă alocarea sumei de 20.000.000 lei din bugetul local - Complexului Muzeal Naţional "Moldova" - pentru organizarea manifestărilor culturale - anul 2003 - din contul nr.245902344541580.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Economice pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Adăscăliţei Constantin                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.524

din 16 septembrie 2003