Hotărârea nr. 523/2003

HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Staţie de alimentare cu combustibili" Iaşi str.Elena Doamna nr.20-22

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind respingerea proiectului de hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Staţie de alimentare cu combustibili" Iaşi, str.Elena Doamna nr.20-22

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 reactualizată în 1996, modificată şi completată în 2001(Legea nr.453/2001), privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1943/2001 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

            In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr.115/2001 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            In conformitate cu Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            Având în vedere articolul 30 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

            Având în vedere articolul 38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            Având în vedere propunerea de respingere precum şi numărul voturilor consilierilor municipali din cadrul şedinţei ordinare din data de 16 septembrie 2003;

            In temeiul articolului 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

            Art.1 Se respinge proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Staţie de alimentare cu combustibili" Iaşi, str.Elena Doamna nr.20-22.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciilor de specialitate.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Adăscăliţei Constantin                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

Nr.523

din 16 septembrie 2003