Hotărârea nr. 521/2003

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - construire locuinţe pe teren proprietate în Aleea M.Sadoveanu Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - construire locuinţe pe teren proprietate, în Aleea M.Sadoveanu, Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit şi avizul comisiei de Urbanism a Consiliului Local din data de 11.04.2003;

            Având în vedere prevederile Legii nr.453/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

            Având în vedere Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

            Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină;

            In temeiul art.16,38 şi 125 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

            Art.1 Se aprobă studiul urbanistic Plan Urbanistic Zonal - construire locuinţe pe teren proprietate, în Aleea M.Sadoveanu, Iaşi, avizat de Comisia de urbanism a Consiliului Local în şedinţa din 11.04.2003.

            Art.2 Avizele şi studiile solicitate prin Certificatul de Urbanism vor fi obţinute pe cheltuiala beneficiarului.

            Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Adăscăliţei Constantin                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.521

din 16 septembrie 2003