Hotărârea nr. 520/2003

HOTĂRÂRE privind încheierea contractelor de colaborare cu asociaţii profesionale nonguvernamentale de specialitate care desfăşoară cursuri de pregătire profesională pentru administratorii de condominii

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind încheierea contractelor de colaborare cu asociaţii profesionale nonguvernamentale de specialitate care desfăşoară cursuri de pregătire profesională pentru administratorii de condominii

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Referatul întocmit de Comisia de atestare a persoanelor fizice pentru a îndeplini funcţia de administrator de imobil;

            Având în vedere H.G.nr.400/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuatate prin art.38 din Legea nr.215/2001;

            Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină;

            Având în vedere amendamentul propus de domnul Focşa Petru - consilier municipal;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 In vederea atestării persoanelor fizice pentru a îndeplini funcţia de administrator de imobil, se aprobă condiţiile şi actele doveditoare conform anexei nr.1.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     SECRETAR,

cons.Adăscăliţei Constantin                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.520

din 16 septembrie 2003