Hotărârea nr. 519/2003

HOTĂRÂRE privind transmiterea blocului B3-5 Ţigarete şi terenul aferent către A.N.L.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea blocului B3-5 Ţigarete şi terenul aferent către A.N.L.

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate nr.59348/10.09.2003 al Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice;

            Având în vedere H.G.R.962/2001 Norme de punere în aplicare a Legii nr.152/1998;

            Având în vedere principalele aribuţii ale Consiliului Local statuate prin art.38 lit.m din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

            Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă în principiu predarea către A.N.L. A blocului B3-5 Ţigarete, în vederea finalizării acestora în cadrul programului destinat locuinţelor pentru tineret în regim de închiriere.

            Art.2 Se aprobă transmiterea în folosinţă, cu titlu gratuit pe perioada execuţiei construcţiei, a terenului aferent în suprafaţă construită de 810 mp.

            Art.3 Se aprobă asigurarea din bugetul local (cheltuieli de capital) a fondurilor necesare.

            Art.4 La finalizarea lucrărilor, A.N.L. va preda către Primăria Municipiului Iaşi locuinţele, în vederea inventarierii lor în cadrul domeniului  public şi a repartizării conform procedurilor legale în vigoare.

            Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi, în vederea aducerii la îndeplinire, prin grija secretariatului Consiliului Local.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Adăscăliţei Constantin                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.519

din 16 septembrie 2003