Hotărârea nr. 513/2003

HOTĂRÂRE privind completarea şi modificarea statutului S.C."CITADIN"S.A. aprobat prin H.C.L.nr.419 din 25.11.2002

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind completarea şi modificarea statutului S.C."CITADIN"S.A. aprobat prin H.C.L.nr.419 din 25.11.2002

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii nr.326/2002 privind serviciile publice de gospodărie comunală;

            Având în vedere prevederile O.G.nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane;

            Având în vedere prevederile O.G.nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi prvat de interes local;

            Având în vedere prevederile H.C.L.nr.387/2002 pentru înfiinţarea noii Direcţii de Servicii Publice Municipale;

            Având în vedere prevederile H.C.L.nr.387/2002 pentru reorganizarea "CITADIN"D.S.P.M. în societate comercială pe acţiuni;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

            Având în vedere amendamentele propuse în cadrul şedinţei ordinare din data de 16 septembrie 2003;

            In temeiul art.38, al.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Art.2 din Statutul societăţii S.C."CITADIN"S.A. va avea următoarea formulare :"Emblema S.C."CITADIN"S.A.Iaşi reprezintă firma scrisă cu litere albastre şi iniţiala înfrumuseţată cu un desen".

            Art.2 Art.8 din Statutul S.C."Citadin"S.A. va avea următoarea formulare:

"Obiectul principal de activitate al S.C."Citadin"S.A.Iaşi, conform C.A.E.N.îl constituie:

451      - CONSTRUCTII

4523    - Lucrări de construcţii de căi de comunicaţii terestre şi construcţii destinate sportului (exclusiv clădirile)

Obiectul secundar de activitate conform C.A.E.N. îl constituie:

4511    - Demolarea construcţiilor, terasamente şi organizare de şantiere

4521    - Lucrări de construcţii, inclusiv lucrări de artă

4522    - Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii

4525    - Alte lucrări de construcţii inginereşti

4526    - Alte lucrări specifice pentru construcţii

4531    - Lucrări de instalaţii electrice

4532    - Lucrări de izolaţii şi protecţie anticorozivă

4533    - Lucrări de instalaţii sanitare şi de încălzire centrală şi de montaj de echipamente şi utilaje tehnologice la clădiri şi construcţii inginereşti

4534    - Alte lucrări de instalaţii şi de construcţii auxiliare

4541    - Lucrări de ipsoserie

4542    - Lucrări de tâmplărie şi dulgherie

4543    - Lucrări de pardosire şi placare

4544    - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri

4545    - Alte lucrări de finisare a clădirilor

4550    - Inchirierea utilajelor de construcţii şi demolare, cu personal de deservire aferent

1421    - Extracţia pietrişului şi nisipului

2661    - Fabricarea elementelor din beton pentru construcţii

2663    - Fabricarea betonului

2664    - Fabricarea mortarului

2840    - Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică ; metalurgia pulberilor

2862    - Fabricarea uneltelor de mână

5021    - Intreţinerea şi repararea autovehiculelor (fără reparaţiile executate în întreprinderi organizate de tip industrial)

6024    - Transporturi rutiere de mărfuri

6312    - Depozitări

7020    - Inchirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

7470    - Activităţi de întreţinere şi reparare a clădirilor

9000    - Inlăturarea zăpezii şi gheţii de pe străzi, şosele

            Art.3 Art.9 din Statutul S.C."CITADIN"S.A. va avea următoarea formulare:

"Societatea are un capital social de 15.900.000.000 lei împărţit în 159.000 acţiuni nominative, cu o valoare nominală de 100.000 lei fiecare.

            Capitalul social este format din 15.896.800.000 lei aport în natură şi cuprinde în totalitate bunuri aparţinând domeniului privat al Consiliului Local Municipal Iaşi,în calitate de acţionar unic al S.C."CITADIN S.A. şi 3.200.000 lei aport în numerar, conform anexei nr.1 la prezentul activ constitutiv.

            Capitalul social cuprinde bunuri aparţinând domeniului privat al Consiliului Local Municipal Iaşi, în calitate de acţionar unic al S.C."Citadin"S.A.Iaşi, care are prerogativele prevăzute de lege.

            Acţionarul unic va deţine în totalitate 159.000 acţiuni, fiecare cu o valoare nominală de 100.000 lei".

            Art.4 Art.22 din Statutul S.C."CITADIN"S.A. a fost modificat având umătorul conţinut:

"Societatea este administrată de un Consiliu de Administraţie alcătuit din administratori numiţi prin hotărâre de către acţionarul unic - Consiliul Local al Municipiului Iaşi - pe o perioadă de 4 ani cu posibilitatea de a fi aleşi pe noi perioade de 4 ani, în următoarea componenţă:

1. Neculau Cătălin

2. Tăutu Neculai

3. Soroceanu Valentin

4. Lupu Victorel

5. Isopescu Dorina

            Dacă se creează un loc vacant în Constiliul de Administraţie, A.G.A. va alege un nou administrator.

           

            Perioada pentru care va fi ales noul administrator va fi egală cu perioada care a mai rămas până la expirarea mandatului administratorului care a luat locul vacant. Consiliul de Administraţie este condus de un preşedinte care deţine şi funcţia de director general al societăţii şi de un vicepreşedinte. Consiliul de Administraţie îşi desfăşoară activitatea în limitele competenţelor şi răspunderilor stabilite de A.G.A.

            La prima şedinţă Consiliul de Administraţie îşi alege un vicepreşedinte şi un secretar fie din membrii săi fie din afara acestuia.

            Consiliul de Administraţie se întruneşte la sediul societăţii ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a 1/3 din membrii săi dar cel puţin o dată pe lună.

            La şedinţele Consiliului de Administraţie vor fi convocaţi şi cenzorii.

            Dezbaterile Consiliului de Administraţie au loc  conform oridinii de zi stabilite de acesta e baza proiectului comunicat de preşedinte cu cel puţin 10 zile înainte. Dezbaterile se consemnează în procesul verbal al şedinţei care se semnează de cel ce a condus şedinţa şi de secretar şi se înregistrează într-un registru parafat şi sigilat de preşedinte.

            Pentru ca hotărârile Consiliului de Administraţie să fie validate este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din numărul membrilor Consiliului de Administraţie.

            Deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi.

            Consiliul de administraţie poate delega o parte din puterile sale unuia sau mai multor membrii ai săi sau poate recurge la experţi în vederea soluţionării unor probleme speciale.

            In relaţia cu terţii societatea este reprezentată de către preşedintele Consiliului de Administraţie sau de înlocuitorul său pe baza şi în limitele împuternicirii date de Adunarea Generală a Acţionarului.

            Membrii Consiliului de Administraţie răspund individual sau solidar, după caz faţă de societatea comercială pentru prejudiciile rezultate din infracţiunile sau abaterile de la dispoziţiile legale, pentru încălcarea clauzelor statutare sau greşeli în administrarea societăţii.

            Prin hotărârea A.G.A.membrilor Consiliului de Administraţie li se stabileşte o îndemnizaţie lunară de 20%din salariul directorului general iar secretarul va primi o indemnizaţie de 10% din salariul directorului general.

            Consiliul de Administraţie va putea exercita orice act care este legat de administrarea societăţii, în interesul acesteia, în limitele competenţelor ce i se conferă.

            Fiecare administrator, înainte de exercitarea acestei calităţi, va depune o garanţie pentru administraţia sa, stabilită de A.G.A.care nu poate fi mai mică decât valoare a 20 de acţiuni.

            Dacă garanţia nu va fi depusă înainte de intrarea în funcţiune administratorul e considerat demisionat.

            Sunt incompatibile cu calitatea de membru în Consiliul de Administraţie persoanele care potrivit legii, aceştia sau rudele şi afinii lor până la gradul al doilea inclusiv sunt în acelaşi timp patroni sau asociaţi la societăţile comerciale cu capital privat cu acelaşi profil sau care sunt în relaţii comerciale directe precum şi cei care se găsesc în situaţiile de incompatibilitate prevăzută de Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală.

            Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor dacă au avut cunoştinţă de neregularităţile săvârşite de aceştia şi nu le denunţă cenzorilor.

            Răspunderea administratorilor pentru actele săvârşite sau pentru omisiuni nu se extinde şi la administratorul care şi-a exprimat şi şi-a înregistrat în registru deciziilor Consiliului de Administraţie împotrivirea lui şi a făcut cunoscut în scris cenzorilor.

            Administratorii care nu au fost prezenţi la şedinţele în care s-au luat decizii nelegale, vor rămâne şi ei răspunzători dacă în termen de o lună nu şi-au exprimat opunerea în registrul deciziilor şi nu au informat cenzorii.

            Administratorul care într-o anumită operaţie are direct sau indirect interese contrare atât el cât şi soţia rudele şi afinii până la gradul IV cu societatea, este obligat să încunoştiinţeze pe ceilalţi administratori şi pe cenzori şi să participe la deliberearea care priveşte acea operaţiune. La şedinţele Consiliului de Administraţie vor fi convocaţi şi cenzorii"

            Art.5 Art.24 din statutul S.C.'CITADIN"SA va avea următorul conţinut:

"Gestiunea societăţii este controlată de A.G.A. prin comisia de cenzori. Comisia de cenzori este formată din 3 membri plini şi 3 membri supleanţi.Cenzorii sunt numiţi de  A.G.A. pe o perioadă de maxim 3 ani în următoarea componenţă:

- Bejenariu Ilie - cenzori expert

- Puşcaşu Gabriela - cenzor

- Mihoreanu Fănică - cenzor

- Maxim Petru - cenzor supleant

- Subţirelu Ana - cenzor supleant

- Onu Aneta - cenzor supleant

            Anterior intrării lor în funcţie, cenzorii trebuie depună o garanţie în valoare de 1/3 din garanţia fixată pentru administrator. Cenzorii vor fi convocaţi de către Consiliul de Administraţie la toate şedinţele sale şi în mod obligatoriu la încheierea fiecărui exerciţiu financiar".

            Art.6 Se aprobă statutul societăţii anexat prezentei care cuprinde 11 pagini şi este semnat de preşedintele de şedinţă.

            Art.7 Consiliul Local al Municipiului Iaşi împuterniceşte pe dl.Adrian Boca - consilier juridic în cadrul CITADIN - DSPM pentru autentificarea actului constitutiv la Notariat, înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului şi îndeplinirea tuturor procedurilor legale pentru constituirea societăţii comerciale, obţinerea certificatului de înregistrare şi a celorlalte documente necesare funcţionării societăţii.

            Domnul Luca Neculai - Director producţie, RAJAC Iaşi - se numeşte membru - A.G.A. -

            Prezenta hotărâre va fi comunicată CITADIN - DSPM şi celorlalte servicii interesate pentru aducere la îndeplinire.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Adăscăliţei Constantin                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

Nr.513

din 16 septembrie 2003