Hotărârea nr. 504/2003

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Extindere spaţiu comercial prin concesionare teren" Calea Gălăţii nr.9 bl.F3A sc.A parter

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Extindere spaţiu comercial prin concesionare teren" Calea Gălăţii nr.9,bl.F3A,sc.A, parter

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Certificatul de Urbanism nr.1226/2003 şi Avizul Comisiei de Urbanism din 09.05.2003;

            Având în vedere Avizul Favorabil al Consiliului Judeţean Iaşi nr.32/PUD/2003;

            Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 reactualizată în 1996, modificată şi completată în 2001(legea nr.453/2001), privind autorizarea executării construcţiilor şi ordinul 943/2001 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

            Având în vedere prevederile Legii nr.115/2001 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmit de:

- Comisia juridică şi de disciplină;

- Comisia de amenjarea teritoriului şi urbanism;

            In conformitate cu Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Extindere spaţiu comercial prin concesionare teren - în Iaşi, Calea Gălăţii nr.9,bl.F3A,sc.A,parter(Anexa 3).

            Art.2 Obţinerea avizelor şi acordurilor stabilite prin lege pentru eliberarea Autorizaţiei de Construire revine în obligaţia beneficiarilor.

            Art.3 Se aprobă în principiu concesionarea terenului propus extinderii spaţiului comercial.Evaluarea terenului respectiv se va aproba printr-o hotărâre ulterioară.

            Art.4 Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

 cons.Adăscăliţei Constantin                                    cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

Nr.504

din 16 septembrie 2003