Hotărârea nr. 502/2003

HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbării categorei de impozitare pentru terenurile din intravilanul extins şi scutirea proprietarilor acestor terenuri de penalităţi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea schimbării categorei de impozitare pentru terenurile din intravilanul extins şi scutirea proprietarilor acestor terenuri de penalităţi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

            Având în vedere Ordonanţa de Guvern 36/2002;

            Având în vedere prevederile Legii Fondului Funciar nr.18/1991 reactualizată şi completată;

            Având în vedere Legea nr.27/1994 privind impozitele şi taxele locale;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

- Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism;

            In conformitate cu Hotărârea nr.506/1994 privind aprobarea Normelor privind formularistica corespunzătoare referitoare la aşezarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă trecerea terenurilor cu categoria de folosinţă agricol aflate în intravilanul extins al municipiului Iaşi conform HCL 163/1999, în zona "D" de impozitare (pentru perioada 1999 - 2002) şi scutirea proprietarilor acestor terenuri de la plata de majorări şi penalităţi.

            Pentru anii 1999/2000 impozitul pe teren aferent zonei "D"va fi de 500 lei/mp.(conf.Ordonaţei Guvernului nr.15/03.03.1999, art.14), iar pentru anii 2001 şi 2002 va fi cel stabilit prin Hotărârile Consiliului Local.

            Din anul 2003 impozitul pentru aceste terenuri se va calcula conform Ordonanţei de Guvern nr.36/2002.

            Art.2 Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciile de Specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezsentei hotărâri.

            Art.3 Prezenta hotărâre revocă H.C.L.M.410/2003.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Adăscăliţei Constantin                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

Nr.502

din 16 septembrie 2003