Hotărârea nr. 50/2003

HOTARARE privind trecerea din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi a terenului in suprafata de 36 00 mp. situat in Iasi ? sos.Arcu intre blocurile Z14 si Z16 conform planului anexat

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind trecerea din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi, a terenului in suprafata de 36,00 mp., situat in Iasi – sos.Arcu intre blocurile Z14 si Z16, conform planului anexat

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere Certificatul de urbanism nr.2084/08.08.2002 si 2085/08.08.2002;

            Avand in vedere referatul de specialitate intocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului si Cadastru;

            Avand in vedere art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            Avand in vedere atributiile Consiliilor Locale statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de:

- Comisia economico – financiara;

- Comisia de amenajarea teritoriului si urbanism;

- Comisia juridica si de disciplina;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba trecerea din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi, a terenului in suprafata de 36,00 mp. situat in Iasi, Sos.Arcu intre blocurile Z14 si Z16.

            Art.2 Primarul Municipiului Iasi si serviciile de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

      cons.Romeo Olteanu                               cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.50

din 3 februarie 2003