Hotărârea nr. 5/2003

HOTARARE privind respingerea proiectului de hotarare pentru aprobarea documentatiilor de urbanism PUD din str.Podgoriilor nr.1 pentru construire locuinte

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOT|R+RE

privind respingerea proiectului de hot\r=re pentru aprobarea documenta]iilor de urbanism PUD din str.Podgoriilor nr.1, pentru construire locuin]e

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Ia[i;

            Av=nd `n vedere referatul de specialitate `ntocmit de Serviciul de Arhitectur\ [i Urbanism precum [i cererile de construire locuin]e pe terenurile situate `n Gr\dina Botanic\;

            Urmare a HCL MI nr.293 din 2.09.2002 prin care se respinge proiectul de hot\r=re de men]inere a limitelor actuale ale Gr\dinii Botanice;

            Av=nd `n vedere propunerea de respingere a proiectului de hot\r=re f\cut\ `n cadrul [edin]ei de consiliu [i votarea `n acest sens;

            In conformitate cu Legea nr.215/2001 privind administra]ia public\ local\;

 

HOT|R|{TE:

 

            Art.1 Se respinge proiectul de hot\r=re privind aprobarea documenta]iilor de urbanism PUD anexate pentru construire locuin]e `n str.Podgoriilor nr.1.

            Art.2 Prezenta hot\r=re va fi comunicat\ Serviciului de Arhitectur\ [i Urbanism.

 

 

 

PRE{EDINTE DE {EDIN}|,                      SECRETAR,

     cons.Romeo Olteanu                      cons.jr.L\cr\mioara Vernic\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.6

din 3 februarie 2003