Hotărârea nr. 498/2003

HOTĂRÂRE privind transmiterea blocului 1004 tronsoanele V şi VI şi terenul aferent către A.N.L.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea blocului 1004 tronsoanele V şi VI şi terenul aferent către A.N.L.

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate nr.57768/03.09.2003 al Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice;

            Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliului Local statuate prin art.38 lit.m din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă predarea către A.N.L. a blocului 1004 C.U.G. - tronsoanele V şi VI, în vederea finalizării acestora în cadrul programului destinat locuinţelor pentru tineret în regim de închiriere.

            Art.2 Se aprobă transmiterea în folosinţă către A.N.L., cu titlu gratuit pe perioada execuţiei construcţiei, a terenului aferent în suprafaţă de 608 mp.

            Art.3 Se aprobă asigurarea din bugetul local (cheltuieli de capital) a fondurilor necesare realizării folosinţei generale (utilităţi şi dotări edilitare) aferente.

            Art.4 La finalizarea lucrărilor, A.N.L. va preda către Primăria Municipiului Iaşi locuinţele, în vederea inventarierii lor în cadrul domeniului public şi a repartizării conform procedurilor legale în vigoare.

            Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi, în vederea aducerii la îndeplinire, prin grija secretariatului Consiliului Local.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Adăscăliţei Constantin                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.498

din 16 septembrie 2003