Hotărârea nr. 495/2003

HOTĂRÂRE privind trecerea terenului în suprafaţă de 170 64 ha situată în Iaşi - zona Moara de Vânt - Podgoria Copou din administrarea CITADIN - DSPM în administrarea DAPPP Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea terenului în suprafaţă de 170,64 ha situată în Iaşi - zona Moara de Vânt - Podgoria Copou din administrarea CITADIN - DSPM în administrarea DAPPP Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere HCL nr.387/2002 şi HCL 394/2003 privind înfiinţarea Direcţiei de Servicii Publice Municipale;

            Având în vedere HCL nr.419/2002 privind înfiinţarea S.C.CITADIN S.A.;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de CITADIN - DSPM IASI;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

            Având în vedere amendamentul propus de domnul Rotaru Dragoş - consilier municipal;

            In conformitate cu prevederile art.38, al.2, art.46 şi art.125 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se trece din administrarea CITADIN - DSPM IASI în administrarea DAPPP IASI terenul în suprafaţă de 170,64 ha situat în Iaşi, zona Moara de Vânt - Podgoria Copou.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de serviciile de specialitate interesate din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Adăscăliţei Constantin                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.495

din 16 septembrie 2003