Hotărârea nr. 493/2003

HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.2 a HCL 380/2002

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr.2 a HCL 380/2002

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii locuinţei nr.152/1998 şi a HG nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;

            Având în vedere referatul de specialitate nr.15146/19.08.2003 întocmit de D.A.P.P.P.;

            Având în vedere rapoartul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină;

            In temeiul art.68, alin.p şi articolul 38, alin.2 lit.f din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se modifică anexa nr.2 a HCL nr.380 din 28.10.2002 privind componenţa Comisiei sociale de analiză a solicitărilor pentru locuinţele destinate închirierii tinerilor.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată D.A.P.P.P. Care va duce la îndeplinire prevederile acesteia şi persoanelor nominalizate în Anexa nr.2.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Adăscăliţei Constantin                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.493

din 16 septembrie 2003