Hotărârea nr. 490/2003

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe 2003 cu transferul din fondul de rezervă la subvenţii a sumei de 30.551.986 lei pentru S.C.TERMO - GAZ S.A.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe 2003 cu transferul din fondul de rezervă la subvenţii a sumei de 30.551.986 lei pentru

S.C.TERMO - GAZ S.A.

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere aprobarea de principiu a C.A. al S.C."Termo - Gaz" S.A.precum şi referatul de specialitate anexat;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

            In conformitate cu prevederile art.68 lit.f din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 La data prezentei hotărâri se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe 2003 cu suma de 30.551.986 lei din fondul de rezervă la subvenţii pentru diferenţe de preţ sau tarif pentru S.C."TERMO - GAZ"S.A.

            Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica S.C."TERMO - GAZ"S.A. şi serviciilor specializate din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Adăscăliţei Constantin                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.490

din 16 septembrie 2003