Hotărârea nr. 49/2003

HOTARARE privind scutirea la plata majorarilor de intarziere a penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor precum si esalonarea pe o perioada de 6 luni a debitelor restante pentru contribuabilul BACIU IOAN din Iasi Bd.Dacia nr.26 bl.SC5 ap.11

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind scutirea la plata majorarilor de intarziere, a penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor, precum si esalonarea pe o perioada de 6 luni a debitelor restante, pentru contribuabilul BACIU IOAN din Iasi, Bd.Dacia nr.26, bl.SC5, ap.11

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere:

Legea nr.189/1998 privind finantele publice locale;

Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.40/28.03.2002 si H.G.794/25.07.2002 privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale;

            Raportul de specialitate al Directiei Finantelor Publice Locale Iasi;a

            Avad in vedere rapoartele de avizare intocmite de:

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

            In conformitate cu prevederile articolului 38 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

HOTARASTE:

            Art.1 Scutirea la plata majorarilor de intarziere in suma de 1.324.794 lei si a penalitasilor in suma de 107.540 lei privind impozitul pentru proprietatea numitului Baciu Ioan calculate pentru perioada 1.01.1999 – 04.12.2002.

                                                                                    Majorari aferente 1.324.794 lei

                                                                                    Penalitati intarziere 107.540 lei

            Art.2 Esalonarea pe o perioada de 6 luni a debitelor restante in suma de 1.778.724 lei, conform anexei 1, cu obligatia achitarii la termenele legale a impozitelor pe anul 2003.

ANEXA 1

DATA SCADENTEI

DEBIT

MAJORARI DE INTRIZIERE CF.HG.

874/2002 de 0,07% pe zi

15.01.2003

296454

MAJ CF.HG.874/2002

15.02.2003

296454

MAJ CF.HG.874/2002

15.03.2003

296454

MAJ CF.HG.874/2002

15.04.2003

296454

MAJ CF.HG.874/2002

15.05.2003

296454

MAJ CF.HG.874/2002

15.06.2003

296454

MAJ CF.HG.874/2002

            Art.3 Prezenta hotarare va fi comunicata Directiei Finantelor Publice Locale Iasi pentru aducere la indeplinire.

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

       cons.Romeo Olteanu                                        cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.49

din 3 februarie 2003