Hotărârea nr. 488/2003

HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului public al municipiului Iaşi şi darea în administrare către actualii deţinători a bunurilor din domeniul public

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind completarea inventarului domeniului public al municipiului Iaşi şi darea în administrare, către actualii deţinători, a bunurilor din domeniul public

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere propunerile înaintate de direcţiile, inspectoratele, societăţile şi regiile din subordinea Consiliului Local Iaşi cu privire la bunurile mobile şi imobile ce urmează a constitui patrimoniul public al municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            Având în vedere H.G.nr.548/8 iulie 1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşelor, municipiilor şi judeţelor;

            Având în vedere H.G.nr.1354/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Iaşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Iaşi;

            Având în vedere art.14, alin.2 din O.G.53/2002 privind Statutul - cadru al unităţilor administrative - teritoriale;

            Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină;

            In conformitate cu art.46, 122, 124 şi 125 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se completează inventarul bunurilor imobile şi mobile care alcătuiesc domeniul public al municipiului Iaşi, în conformitate cu anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Bunurile imobile cuprinse în anexa 1 vor fi date în administrare serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi.

            Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Adăscăliţei Constantin                                    cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

Nr.488

din 16 septembrie 2003