Hotărârea nr. 486/2003

HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor practicate de R.A.T.E.C.Iaşi de Comisia Economică a Consiliului Local al Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor practicate de R.A.T.E.C.Iaşi de Comisia Economică a

Consiliului Local al Municipiului Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Referatul de specialitate înaintat de R.A.T.E.C.Iaşi, prin care se solicită aprobarea modificării tarifelor practicate de R.A.T.E.C.Iaşi de Comisia Economică a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere că Regia Autonomă de Transport Electric în Comun Iaşi este regie de interes public pentru prestare de servicii subordonată Consiliului Local Municipal Iaşi;

            Având în vedere Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale care reglementează regimul general al autonomiei locale, precum şi organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice locale;

            Având în vedere prevederile Legii nr.15 din 7 august 1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţiile Ordonanţei Guvernului României nr.86 din 30 august 2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători, modificată şi aprobată prin Legea nr.284 din 15 mai 2002, precum şi dispoziţiile Hotărârii Guvernului României nr.828 din 10 iulie 2003 pentru aplicarea O.G.nr.86/2001;

            In conformitate cu art.38 şi art.46 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale modificată şi completată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se respinge proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor practicate de R.A.T.E.C.Iaşi de Comisia Economică a Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată RATEC Iaşi.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

 cons.Adăscăliţei Constantin                                    cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

Nr.486

din 16 septembrie 2003