Hotărârea nr. 485/2003

HOTĂRÂRE privind evacuarea unor persoane care ocupă fără forme legale spaţii cu destinaţia de locuinţă aflate în administrarea Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat al Consiliului Local Municipal Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind evacuarea unor persoane care ocupă fără forme legale spaţii cu destinaţia de locuinţă aflate în administrarea Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat al Consiliului Local Municipal Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile art.1, alin.7 din Legea nr.145/1999 care modifică Legea Locuinţei nr.114/1996, republicată;

            Având în vedere prevederile art.32 alin.4 din Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996;

            Având în vedere referatul de specialitate nr.13287 din 15.07.2003 întocmit de Direcţia de Administrare a Patrimonilui Public şi privat;

            Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină;

            In temeiul art.46, alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se evacuează nominal, persoanele care au ocupat fără forme legale spaţiile cu destinaţia de locuinţă aflate în administrarea D.A.P.P.P., conform tabelului prezentat în Anexa nr.1 ce face parte din această hotărâre.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată D.A.P.P.P., care va duce la îndeplinire prevederile acesteia.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           SECRETAR,

 cons.Adăscăliţei Constantin                                    cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.485

din 16 septembrie 2003