Hotărârea nr. 484/2003

HOTĂRÂRE privind propunerea unor denumiri de străzi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind propunerea unor denumiri de străzi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 art.38, alin.2, lit.u;

            Având în vedere prevederile Legii nr.48/2003, art.3, alin.1;

            Tinând seama de Hotărârea nr.1/23.07.2003 dată de Prefectura Judeţului Iaşi - Comisia judeţeană pentru atribuirea de denumiri;

            Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină;

            In baza prevederilor PUG de extindere a intravilanului aprobat de HCL nr.136/1999;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă următoarele denumiri de străzi conform planşelor anexate:

- Aleea Domenii

- Strada Oţelăriei

- Strada Fortus

- Fundacul Oţelăriei

- Fundacul Râşcanu

- Fundacul Oancea

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

 cons.Adăscăliţei Constantin                        cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.484

din 16 septembrie 2003