Hotărârea nr. 483/2003

HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului de începere a lucrărilor de construire de către Tribunalul Iaşi prevăzut prin HCL nr.294/2 septembrie 2002

MUNICIPIUL IASI                                                                          

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului de începere a lucrărilor de construire de către Tribunalul Iaşi, prevăzut prin HCL nr.294/2 septembrie 2002

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere HCL nr.294/2 septembrie 2002 privind revocarea HCL nr.95/10.05.1999, HCL nr.178/9.08.1999 şi H.C.L. nr.36/28.02.2000 şi atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei, a terenului în suprafaţă de 4706,48 mp. situat în Iaşi, str.Cucu intersecţie cu str.Elena Doamna, către Tribunalul Iaşi, în vederea construirii unui sediu - Palat Justiţie;

            Având în vedere adresa înregistrată sub nr.54834/20.08.2003 a Tribunalului Iaşi;

            Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă prelungirea termenului de începere a lucrărilor în vederea construirii unui sediu Palat Justiţie cu încă 1 an.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa Tribunalului Iaşi precum şi a serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi.

 

 

 

 

                                                                                      

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               SECRETAR,

 cons.Adăscăliţei Constantin                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.483

din 16 septembrie 2003