Hotărârea nr. 480/2003

HOTĂRÂRE privind participarea primarului municipiului Iaşi dl.conf.dr.Constantin Simirad la Adunarea Generală a AIMF la Dakar în perioada 22-24 octombrie 2003

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind participarea primarului municipiului Iaşi, dl.conf.dr.Constantin Simirad la Adunarea Generală a AIMF, la Dakar, în perioada 22-24 octombrie 2003

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Serviciul Relaţii Internaţionale din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, art.67, al.1 privind atribuţiile primarului în ceea ce priveşte reprezentarea oraşului în relaţiile cu alte autorităţi publice;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

            In temeiul art.38 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă participarea primarului municipiului Iaşi, dl.conf.dr.Constantin Simirad la Adunarea Generală a AIMF, la Dakar, în perioada 22-24 octombrie 2003.

            Art.2 Cheltuielile legate de deplasare vor fi suportate din bugetul local, din fondul alocat pentru oraşe înfrăţite, relaţii internaţionale (capitolul 720250).

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

   cons.Neculau Constantin                                       cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.480

din 8 septembrie 2003