Hotărârea nr. 48/2003

HOTARARE privind scutirea la plata majorarilor de intarziere a penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor pentru contribuabila Hutu Mariana domiciliata in Iasi str.Columnei nr.19 bl.T6 et.3 ap.10

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind scutirea la plata majorarilor de intarziere, a penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor, pentru contribuabila Hutu Mariana domiciliata in Iasi, str.Columnei nr.19, bl.T6, et.3, ap.10

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere :

Legea nr.189/1998 privind finantele locale;

Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.40/28/03/2003 si H.G.794/25.07.2002 privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale;

            Raportul de specialitate al Directiei Finantelor Publice Locale Iasi;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de:

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

            In conformitate cu prevederile art.38 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

HOTARASTE:

            Art.1 Scutirea la plata majorarilor de intarziere in suma de 1.547.236 lei si a penalitatilor in suma de 130.163 lei, privind impozitul pentru proprietatea numitei Hutu Mariana, calculate pentru perioada 15.06.1999 – 31.12.2002.

                                                                        Majorari aferente 1.547.236 lei

                                                                        Penalitati intarziere 130.163 lei

            Art.2 Esalonarea pe o perioada de 6 luni a debitelor restante in suma de 2.718.704 lei, conform anexei 1, cu obligatia achitarii la termenele legale a impozitului pe anul 2003.

AENXA 1

DATA SCADENTEI

DEBIT

MAJORARI DE INTIRZIERE CF.H.G.NR.874/2002 DE 0,07% pe zi

25.02.2003

453119

MAJ.CF.HG.874/2002

25.03.2003

453117

MAJ.CF.HG.874/2002

25.04.2003

453117

MAJ.CF.HG.874/2002

25.05.2003

453117

MAJ.CF.HG.874/2002

25.06.2003

453117

MAJ.CF.HG.874/2002

25.07.2003

453117

MAJ.CF.HG.874/2002

 

            Art.3 Prezenta hotarare va fi comunicata Directiei Finantelor Publice Locale Iasi pentru aducere la indeplinire.

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

     cons.Romeo Olteanu                                cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.48

din 3 februarie 2003