Hotărârea nr. 477/2003

HOTĂRÂRE privind eşalonarea la plată a taxei de timbru în sumă de 7.745.500 lei pentru contribuabilul Ciuntuc Daniel din Iaşi Bulevardul Primăverii nr.19 bl.D2 sc.D parter ap.3

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind eşalonarea la plată a taxei de timbru în sumă de 7.745.500 lei pentru contribuabilul Ciuntuc Daniel din Iaşi, Bulevardul Primăverii nr.19, bl.D2, sc.D, parter, ap.3

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere :

Legea nr.189/1998 privind finanţele locale;

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.40/28.03.2002 şi H.G. nr.794/25.07.2002 privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi altor venituri ale bugetelor locale;

H.G.1278/13.11.2002 şi H.G.149/06.02.2003 privind acordarea de înlesniri la plata taxelor judiciare de timbru instituite prin Legea nr.146/1997;

            Raportul de specialitate al Direcţiei Finanţelor Publice Iaşi;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

            In conformitate cu prevederile articolului 38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Eşalonarea pe o perioadă de 12 luni la plata taxei judiciare de timbru în sumă de 7.747.500 lei conform Anexei 1.

Anexa 1

Data scadenţei

Debit

Majorări de întârziere cf.H.G.1513/18.12.2002 de 0,06% pe zi

30.08.2003

646000

Maj.cf.H.G.1513/2002

30.09.2003

646000

Maj.cf.H.G.1513/2002

30.10.2003

646000

Maj.cf.H.G.1513/2002

30.11.2003

646000

Maj.cf.H.G.1513/2002

30.12.2003

646000

Maj.cf.H.G.1513/2002

30.01.2004

646000

Maj.cf.H.G.1513/2002

30.02.2004

646000

Maj.cf.H.G.1513/2002

30.03.2004

646000

Maj.cf.H.G.1513/2002

30.04.2004

646000

Maj.cf.H.G.1513/2002

30.05.2004

646000

Maj.cf.H.G.1513/2002

30.06.2004

646000

Maj.cf.H.G.1513/2002

30.07.2004

646500

Maj.cf.H.G.1513/2002

TOTAL

7747500

 

 

 

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

  cons.Neculau Constantin                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.477

din 8 septembrie 2003