Hotărârea nr. 475/2003

HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere a penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor precum şi eşalonarea pe o perioadă de 12 luni a debitelor restante pentru contribuabila Bârlescu Elena din Iaşi Şos.Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.30

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind scutirea la plata majorărilor de întârziere, a penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor precum şi eşalonarea pe o perioadă de 12 luni a debitelor restante, pentru contribuabila Bârlescu Elena din Iaşi, Şos.Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.30

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere :

Legea nr.189/1998 privind finanţele locale;

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.40/28.03.2002 şi H.G. nr.794/25.07.2002 privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi altor venituri ale bugetelor locale;

            Raportul de specialitate al Direcţiei Finanţelor Publice Iaşi;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

            In conformitate cu prevederile articolului 38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Scutirea la plata majorărilor de întârziere aferente terenului situat în Iaşi, str.Dealul Zorilor nr.0 în sumă de 5.215.876 lei şi a penalităţilor în sumă de 736.773 lei.

Perioada 15.09.1999 - 15.06.2003      majorări aferente 5.215.876 lei

                                                            penalităţi de întârziere 736.773 lei

 

            Art.2 Eşalonarea pe o perioadă de 12 luni a debitelor restante în sumă de 7.887.550 lei, conform anexei 1.

 

Anexa 1

Data scandenţei

Debit

Majorări de întârziere cf.H.G.1513/2002 de 0,06% pe zi

15.09.2003

657300

Maj.cf.H.G.1513/2002

15.10.2003

657300

Maj.cf.H.G.1513/2002

15.11.2003

657300

Maj.cf.H.G.1513/2002

15.12.2003

657300

Maj.cf.H.G.1513/2002

15.01.2004

657300

Maj.cf.H.G.1513/2002

15.02.2004

657300

Maj.cf.H.G.1513/2002

15.03.2004

657300

Maj.cf.H.G.1513/2002

15.04.2004

657300

Maj.cf.H.G.1513/2002

15.05.2004

657300

Maj.cf.H.G.1513/2002

15.06.2004

657300

Maj.cf.H.G.1513/2002

15.07.2004

657300

Maj.cf.H.G.1513/2002

15.08.2004

657250

Maj.cf.H.G.1513/2002

 

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

   cons.Neculau Constantin                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.475

din 8 septembrie 2003