Hotărârea nr. 473/2003

HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere şi a penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabilul Ruscior Andrei din Iaşi str.Dealul Zorilor nr.11

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind scutirea la plata majorărilor de întârziere şi a penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabilul Ruscior Andrei din Iaşi, str.Dealul Zorilor nr.11

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere :

Legea nr.189/1998 privind finanţele locale;

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.40/28.03.2002 şi H.G. nr.794/25.07.2002 privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi altor venituri ale bugetelor locale;

            Raportul de specialitate al Direcţiei Finanţelor Publice Iaşi;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

            In conformitate cu prevederile articolului 38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Scutirea la plata majorărilor de întârziere în sumă de 15.443.387 lei şi a  penalităţilor în sumă de 2.108.153 lei.

Perioada 01.01.2000 - 15.06.2003      majorări aferente 15.443.387 lei

                                                            penalităţi de întârziere 2.108.153 lei

            Art.2 Eşalonarea pe o perioadă de 12 luni a debitelor restante în sumă de 25.003.111 lei, conform anexei 1.

Anexa 1

Data scadentei

Debit

Majorari de întârziere cf.H.G.1513/2002 de 0,6% pe zi

15.10.2003

2083599

Maj.cf.H.G.1513/2002

15.11.2003

2083592

Maj.cf.H.G.1513/2002

15.12.2003

2083592

Maj.cf.H.G.1513/2002

15.01.2004

2083592

Maj.cf.H.G.1513/2002

15.02.2004

2083592

Maj.cf.H.G.1513/2002

15.03.2004

2083592

Maj.cf.H.G.1513/2002

15.04.2004

2083592

Maj.cf.H.G.1513/2002

15.05.2004

2083592

Maj.cf.H.G.1513/2002

15.06.2004

2083592

Maj.cf.H.G.1513/2002

15.07.2004

2083592

Maj.cf.H.G.1513/2002

15.08.2004

2083592

Maj.cf.H.G.1513/2002

15.09.2004

2083592

Maj.cf.H.G.1513/2002

 

 

 

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi pentru aducere la îndeplinire.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           SECRETAR,

  cons.Neculau Constantin                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.473

din 8 septembrie 2003