Hotărârea nr. 471/2003

HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata taxei judiciare de timbru pentru contribuabila Rusu Maria domiciliată în Iaşi str.Muşatini nr.21 bl.T2 sc. ap.2

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind scutirea de la plata taxei judiciare de timbru pentru contribuabila Rusu Maria domiciliată în Iaşi, str.Muşatini nr.21, bl.T2,sc.,ap.2

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere :

Legea nr.189/1998 privind finanţele locale;

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.40/28.03.2002 şi H.G. nr.794/25.07.2002 privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi altor venituri ale bugetelor locale;

H.G.1278/13.11.2002 şi H.G.149/06.02.2003 privind acordarea de înlesniri la plata taxelor judiciare de timbru instituite prin Legea nr.146/1997;

            Raportul de specialitate al Direcţiei Finanţelor Publice Iaşi;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

            In conformitate cu prevederile articolului 38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Scutirea la plata taxei judiciare de timbru în sumă de 5.325.000 lei pentru numita Rusu Maria.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

  cons.Neculau Constantin                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.471

din 8 septembrie 2003