Hotărârea nr. 470/2003

HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere a penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor şi eşalonarea debitelor restante pentru contribuabila Vîrlan Margareta din Iaşi Bd.Independeţei nr. 2 bl."Carmen" et.8 ap.40

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind scutirea la plata majorărilor de întârziere, a penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor şi eşalonarea debitelor restante pentru contribuabila Vîrlan Margareta din Iaşi, Bd.Independeţei nr. 2, bl."Carmen", et.8,

ap.40

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere :

Legea nr.189/1998 privind finanţele locale;

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.40/28.03.2002 şi H.G. nr.794/25.07.2002 privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi altor venituri ale bugetelor locale;

            Raportul de specialitate al Direcţiei Finanţelor Publice Iaşi;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

            In conformitate cu prevederile articolului 38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Scutirea la plata majorărilor de întârziere în sumă de 2.303.301 lei şi a penalităţilor în sumă de 239.515 lei.

            Art.2 Eşalonarea pe o perioadă de 4 luni a debitelor restante în sumă de 3.245.684 lei, conform anexei 1.

Anexa 1

Data scadenţei

Debit

Majorări de întârziere conform H.G. 1513/2002 de 0,06% pe zi

22.09.2003

811421 lei

Maj.cf.H.G.1513/2002

22.10.2003

811421 lei

Maj.cf.H.G.1513/2002

21.11.2003

811421 lei

Maj.cf.H.G.1513/2002

22.12.2003

811421 lei

Maj.cf.H.G.1513/2002

 

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi pentru aducere la îndeplinire.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

  cons.Neculau Constantin                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

Nr.470

din 8 septembrie 2003