Hotărârea nr. 464/2003

HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.1 la HCL 274/2003

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr.1 la HCL 274/2003

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii locuinţei nr.114/1996 modificată şi completată prin Legea nr.145/1999;

            Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996;

            Având în vedere referatul de specialitate nr.13214/14.07.2003 întocmit de DAPPP;

            Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină;

            In temeiul art.68, alin.p şi articolul 38, alin.2 lit.f din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se modifică anexa 1 a HCL nr.274 din 30.05.2003, privind componenţa Comisiei sociale de analiză a solicitărilor locative.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată DAPPP care va duce la îndeplinire prevederile acesteia şi persoanelor nominalizate în Anexa nr.1.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

   cons.Neculau Constantin                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.464

din 8 septembrie 2003