Hotărârea nr. 461/2003

HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului şi administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române în domeniul public al municipiului Iaşi şi administrarea Consiliului Local Iaşi a acumulărilor Ciric I şi Ciric II

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului şi administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române în domeniul public al municipiului Iaşi şi administrarea Consiliului Local Iaşi a acumulărilor Ciric I şi Ciric II

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de DAPPP;

            Având în vedere adresa nr.21587/28.03.2003 a A.N.APELE ROMÂNE - D.A. Prut Iaşi privind includerea în domeniul public al municipiului Iaşi a acumulărilor Ciric I şi Ciric II;

            Având în vedere art.2 alin.(4) şi art.7 alin.(1) din O.U.G.nr.107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale Apele Române;

            Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, art.9, alin.1, referitor la trecerea din domeniul public al statului în domeniul public al consiliilor locale a unor bunuri;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite :

- Comisia economico - financiar;

- Comisia juridică şi de disciplină;

            In conformitate cu art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public al statului şi administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române în domeniul public al municipiului Iaşi şi administrarea Consiliului Local Iaşi a acumulărilor Ciric I şi Ciric II.

            Art.2 Prezenta hotărâre constituie procedura prealabilă în vederea emiterii unei Hotărâri de Guvern, conform art.9 din Legea nr.213/1998.

            Art.3 Primarul şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire această hotărâre.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

 cons.Neculau Constantin                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

Nr.461

din 8 septembrie 2003