Hotărârea nr. 460/2003

HOTĂRÂRE privind atribuirea directă către S.C."Distrigaz - Nord"S.A.Tg.Mureş - Sucursala Iaşi a unei suprafeţe de 10 mp. în incinta punctului de colectare a impozitelor şi taxelor locale situat în Iaşi str.Vasile Lupu bl.360

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea directă către S.C."Distrigaz - Nord"S.A.Tg.Mureş - Sucursala Iaşi a unei suprafeţe de 10 mp. în incinta punctului de colectare a impozitelor şi taxelor locale situat în Iaşi, str.Vasile Lupu, bl.360

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de D.A.P.P.P.;

            Având în vedere solicitarea S.C."Distrigaz- Nord" S.A. Tg.Mureş - Sucursala Iaşi înregistrată cu nr.5871/27.01.2003;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia juridică şi de disciplină;

- Comisia economico - financiară;

            In conformitate cu art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aporobă atribuirea directă către S.C."Distrigaz-Nord" S.A.Tg.Mureş - Sucursala Iaşi a unei suprafeţe de 10 mp.în incinta punctului de colectare a impozitelor şi taxelor locale situat în Iaşi, str.Vasile Lupu, bl.360.

            Art.2 Valoarea chiriei pentru spaţiul menţionat va fi stabilită la valoarea maximă din zonă.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de serviciile de specialitate.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

  cons.Neculau Constantin                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.460

din 8 septembrie 2003