Hotărârea nr. 458/2003

HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 794 19 mp. situat în Iaşi - DN 28 Iaşi - Tomeşti cvartal 31 parcela D 4688/5 trecerea acestui teren din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind completarea H.C.L.nr.140/31.03.2003, cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 794,19 mp., situat în Iaşi - DN 28 Iaşi - Tomeşti, cvartal 31, parcela D 4688/5, trecerea acestui teren din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa nr.24621/07.04.2003, prin care S.C.PROPAST SRL solicită un schimb de terenuri între terenul proprietatea societăţii identificat prin cvartal 131, parcela ˝(4688/4/1/2) şi un teren similar proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi;

            Având în vedere Certificatul de Urbanism nr.82/13.01.2003 şi avizul Comisiei de Urbanism din data de 28.03.2003;

            Având în vedere avizul Comisiei de Circulaţie nr.27642/23.07.2002, precum şi referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru;

            Având în vedere prevederile art.10 alin.(2) din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia de amenjarea teritoriului şi urbanism;

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă completarea H.C.L.nr.140/31.03.2003, cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 794,19 mp. situat pe DN 28, Şos.Iaşi - Tomeşti, identificat prin cvartal 131, parcela D 4688/6, conform planului anexat.

            Art.2 Se aprobă trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi al terenului menţionat în art.1 din prezenta hotărâre.

            Art.3 Se aprobă schimbul de terenuri astfel că:

- terenul situat în Iaşi, dn 28 - Şos.Iaşi - Tomeşti, în suprafaţă de 803,07 mp. identificat prin cvartal 131, parcela ˝ (4688/4/1/2), proprietatea S.C.PROPAST SRL, devine proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi, iar terenul situat în Iaşi, DN 28 - Şos.Iaşi - Tomeşti, identificat prin cvartal 131, parcela De 4688/6, în suprafaţă de 794,19 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi, devine proprietatea S.C.PROPAST SRL.

            Art.4 Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenurilor, în sensul că:

- terenul în suprafaţă de 803,07mp., identificat prin cvartal 131, parcela ˝ (4688/4/1/2), are valoarea totală a terenului de 53.805.690 lei, respectiv 67.000 lei/mp., iar terenul identificat prin cvartal 131, parcela De 4688/6, în suprafaţă de 794,19 mp., are valoarea totală de 50.778.920 lei, respectiv 63.938 lei/mp.

            Art.5 Pe terenul în suprafaţă de 803,07 mp. se va amenaja un drum de acces la DN 28 pe cheltuiala S.C.PROPAST SRL.

            Art.6 Se aprobă translarea Lotului nr.2, proprietatea S.C.PROPAST SRL, identificat prin cvartal 131, parcela 1(4688/8), spre SUD, în vederea alinierii la frontul străzii a loturilor respective, conform planului de situaţie anexat.

            Art.7 Cheltuielile privind perfectarea schimbului de terenuri în formă autentică vor fi suportate de S.C.PROPAST SRL IASI.

            Art.8 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  SECRETAR,

 cons.Neculau Constantin                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.458

din 8 septembrie 2003