Hotărârea nr. 457/2003

HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L. nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 4500 00 mp. situat în Iaşi-cvartal 2 parcela 175 trecerea acestui teren din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului respectiv către DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA în vederea amplasării Centrului Regional de Combaterea Grindinei şi Stimularea Precipitaţiilor "Moldova 1"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind completarea H.C.L. nr.140/31.03.2003, cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 4500,00 mp., situat în Iaşi-cvartal 2, parcela 175, trecerea acestui teren din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului respectiv către DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA, în vederea amplasării Centrului Regional de Combaterea Grindinei şi Stimularea Precipitaţiilor "Moldova 1"

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa Direcţiei Generale pentru Agricultură şi Industrie Alimentară Iaşi, care solicită atribuirea unui teren în vederea amplasării Centrului Regional de Combaterea Grindinei şi Stimularea Precipitaţiilor "Moldova 1";

            Având în vedere adresa Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Iaşi nr.4506/28.08.2003;

            Având în vedere Certificatul de Urbanism nr.2035/06.06.2003, precum şi referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru;

            Având în vedere art.10 alin.(2) din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            Având în vedere atribuţiile Consiliului Local statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

            Având în vedere dispoziţiile art.126 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia juridică şi de disciplină;

- Comisia de amenjarea teritoriului şi urbanism;

- Comisia economico - financiară;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă completarea HCL nr.140/31.03.2003, cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 4500,00 mp., situat în Iaşi - cvartal 2, parcela 175, conform planului anexat.

            Art.2 Se aprobă trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a terenului în suprafaţă de 4500,00 mp., situat în Iaşi, cvartal 2, parcela 175, conform planului anexat.

            Art.3 Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 4500,00 mp., situat în Iaşi, cvartal 2, parcela 175, către DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA, în vederea amplasării Centrului Regional de Combaterea Grindinei şi Stimularea precipitaţiilor "Moldova 1".

            Art.4 Execuţia lucrărilor va începe în cel mult 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în caz contrar hotărârea îşi va pierde valabilitatea.

            Art.5 Atribuirea terenului în folosinţă se va face pe bază de procol de predare primire, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

            Art.6 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

 cons.Neculau Constantin                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.457

din 8 septembrie 2003