Hotărârea nr. 456/2003

HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi al terenului în suprafaţă de 58 05 mp. situat în Iaşi str.Dacia nr.27 bl.L7 ap.7 precum şi concesionarea directă a terenului respectiv către Coman Ioan în vederea extinderii construcţiei existente

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi, al terenului în suprafaţă de 58,05 mp., situat în Iaşi, str.Dacia nr.27,bl.L7,ap.7, precum şi concesionarea directă a terenului respectiv către Coman Ioan, în vederea extinderii construcţiei existente

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea nr.44051/02.07.2003, prin care dl.Coman Ioan solicită concesionarea terenului în suprafaţă de 58,05 mp., situat în Iaşi, str.Dacia nr.28,bl.L;

            Având în vedere Certificatul de Urbanism nr.1526/27.06.2002, precum şi avizul temei PUD din şedinţa Comisiei de urbanism din data de 07.02.2003;

            Având în vedere Avizul Unic nr.13/PUD/2003 - al Comisiei Tehnice de Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi, prin care s-a avizat amenajare şi extindere locuinţă cu suprafaţa de 58,05 mp. din str.Dacia nr.27, pavilion L,ap.7;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru;

            Având în vedere art.10, alin.2 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            Având în vedere prevederile Ordonanţei nr.1943/2001, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

            Având în vedere prevederile art.38, pct.2, lit"g" din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia economico - financiară;

- Comisia de amenjarea teritoriului şi urbanism;

- Comisia juridică şi de disciplină;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local al Municipiului Iaşi al terenului în suprafaţă de 58,05 mp., situat în Iaşi, str.Dacia nr.27,bl.L,ap.7, către Coman Ioan, în vederea extinderii construcţiei existente.

            Art.2 Se aprobă concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 58,05 mp., situat în Iaşi, str.Dacia nr.27, bl.L,ap.7, către Coman Ioan, în vederea extinderii construcţiei existente.

            Art.3 Se însuşeşte raportul tehnic de expertiză valorică a terenului, astfel că valoarea unitară va fi de 1.446.738 lei/mp. sau 38,38 EURO/mp., respectiv 83.983.000 lei sau 2228 EURO pentru suprafaţa totală de 58,05 mp.

            Art.4 Redevenţa valorică a concesiunii va fi de 38,40 EURO/an, plătibil în lei la cursul comunicat de B.N.R. din ziua plăţii.

            Art.5 Durata concesiunii va fi de 49 ani.

            Art.6 In termen de 30 zile calendaristice de la întocmirea contractului de concesiune, concesiunea se va înregistra de către concesionar în registrul de publicitate imobiliară, conform art.39 din Legea nr.219/1998, privind regimul concesiunilor.

            Art.7 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

   cons.Neculau Constantin                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.456

din 8 septembrie 2003