Hotărârea nr. 455/2003

HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 4 90 mp. situat în Iaşi str.Pantelimon Halipa nr.13 bl.G1 sc.A parter ap.1 trecerea acestui teren din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi şi concesionarea directă a terenului respectiv către d-na Ciobănică Paulina în vederea extinderii balconului existent

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind completarea H.C.L.nr.140/31.03.2003, cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 4,90 mp., situat în Iaşi, str.Pantelimon Halipa nr.13, bl.G1,sc.A,parter,ap.1, trecerea acestui teren din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi şi concesionarea directă a terenului respectiv către d-na Ciobănică Paulina, în vederea extinderii balconului existent

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa nr.38054/20.06.2003, prin care Serviciul Arhitectură şi Urbanism solicită promovarea unui proiect de hoptărâre pentru concesionarea terenului în suprafaţă de 4,90 mp., necesar extinderii unui balcon existent la apartamentul d-nei Ciobănică Paulina, situat în Iaşi, str.Pantelimon Halipa nr.13, bl.G1,sc.A,parter,ap.1;

            Având în vedere Certificatul de Urbanism nr.1389/15.04.2003, precum şi avizul Comisiei de Urbanism din data de 06.06.2003;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru;

            Având în vedere prevederile art.30 din Legea nr.219/1998, privind regimul concesiunilor;

            Având în vedere prevederile Ordonanţei nr.1943/2001, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

- Comisia de amenjarea teritoriului şi urbanism;

            Având în vedere prevederile art.38 pct.2, lit"g" din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă completarea H.C.L.nr.140/31.03.2003, cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 4,90 mp., situat în Iaşi, str.Pantelimon Halipa nr.13, bl.G1,sc.A,parter,ap.1.

            Art.2 Se aprobă trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi al terenului menţionat în art.1, din prezenta hotărâre.

            Art.3 Se aprobă concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 4,90 mp., situat în Iaşi, str.Pantelimon Halipa nr.13, bl.G1,sc.A,parter,ap.1, către d-na Ciobănică Paulina, în vederea extinderii balconului existent.

            Art.4 Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului, astfel că valoarea unitară a terenului este de 3.484.000 lei/mp. sau 91,00 EURO/mp., respectiv 17.072.000 lei sau 446 EURO pentru suprafaţa totală de 4,90 mp.

            Art.5 Durata concesiunii va fi de 49 de ani.

            Art.6 Redevenţa valorică a concesiunii va fi de 17,80 EURO/an.

            Art.7 In termen de 30 de zile calendaristice de la întocmirea contractului de concesiune, concesiunea se va înregistra de către concesionar în registrul de publicitate imobiliară, conform art.39 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor.

            Art.8 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

    cons.Constantin Neculau                         cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.455

din 8 septembrie 2003