Hotărârea nr. 454/2003

HOTĂRÂRE privind completarea HCL 140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 58 00 mp. situat în Iaşi Piaţa Voievozilor nr.5 cvartal 12 parcela 964/1 şi trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi precum şi concesionarea directă a terenului către S.C.PROTI GRUP SRL Iaşi în vederea extinderii spaţiului existent

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind completarea HCL 140/31.03.2003, cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 58,00 mp., situat în Iaşi, Piaţa Voievozilor nr.5, cvartal 12, parcela 964/1 şi trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi precum şi concesionarea directă a terenului, către S.C.PROTI GRUP SRL Iaşi, în vederea extinderii spaţiului existent

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea nr.2356/14.01.2002, prin care S.C.PROTI GRUP SRL, solicită concesionarea terenului în suprafaţă de 58,00 mp., proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi, în vederea extinderii spaţiului existent în Piaţa Voievozilor nr.5, cvartal 12, parcela 964/1, la parterul blocului A10;

            Având în vedere Certificatul de Urbanism nr.1692/12.05.2003 precum şi referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru;

            Având în vedere avizul comisiei de Urbanism din data de 06.06.2003, precum şi referatul întocmit de Serviciul Arhitectură Urbanism;

            Având în vedere art.10, alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            Având în vedere prevederile art.30 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

            Având în vedere prevederile art.62, lit"e" din Ordinul nr.943/2001 cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

            Având în vedere prevederile art.38, pct.2, lit."g" din Legea nr.219/2001 privind administraţia publică locală;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

- Comisia de amenjarea teritoriului şi urbanism;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se aprobă completarea HCL nr.414/2002, cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 58,00 mp., situat în Iaşi, Piaţa Voievozilor nr.5, la parterul blocului A10.

            Art.2 Se aprobă trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi al terenului în suprafaţă de 58,00 mp., situat în Iaşi, Piaţa Voievozilor nr.5, la parterul blocului A10.

            Art.3 Se aprobă concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 58,00 mp., proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi, situat în Iaşi, Piaţa Voievozilor nr.5, cvartal 12, parcela 964/1, la parterul blocului A10, către S.C. PROTI GRUP SRL IASI, în vederea extinderii spaţiului existent.

            Art.4 Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului, astfel că valoarea totală a terenului pentru suprafaţa de 58,00 mp. este de 216.920.000 lei sau 5740 EURO, respectiv 3.740.000 lei/mp. sau 98,88 EURO/mp.

            Art.5 Redevenţa valorică a concesiunii va fi de 229,60 EURO/an, plătibil în lei la cursul BNR din ziua plăţii.

            Art.6 Durata concesiunii va fi de 49 ani.

            Art.7 In termen de 30 de zile calendaristice de la întocmirea contractului de concesiune, concesiunea se va înregistra de către concesionar în registrul de publicitate imobiliară, conform art.39 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor.

            Art.8 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

  cons.Constantin Neculau                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.454

din 8 septembrie 2003