Hotărârea nr. 453/2003

HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 524 79 mp. situat în Iaşi - str.Plantelor nr.48 trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi precum şi concesionarea directă a terenului către S.C.RENOMS S.R.L. Iaşi în vederea extinderii spaţiului existent prin construirea unui spaţiu de depozitare şi sediu firmă

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind completarea H.C.L.nr.140/31.03.2003, cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 524,79 mp., situat în Iaşi - str.Plantelor nr.48, trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi precum şi concesionarea directă a terenului, către S.C.RENOMS S.R.L. Iaşi, în vederea extinderii spaţiului existent prin construirea unui spaţiu de depozitare şi sediu firmă

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea nr.46481/10.07.2003, prin care dl.Şerban Remu în calitate de administrator al S.C.RENOMS S.R.L. solicită concesionarea terenului în suprafaţă de 524,79 mp., proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi, în vederea extinderii societăţăţii prin construirea unui spaţiu de depozitare şi sediu firmă;

            Având în vedere Certificatul de Urbanism nr.2562/07.07.2003;

            Având în vedere raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru;

            Având în vedere art.10, alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            Având în vedere prevederile art.30 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

            Având în vedere prevederile art.62, lit."e" din Ordinul 943/2001, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulerioare;

            Având în vedere prevederile art.38, pct.2, lit"g" din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia economico-financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

- Comisia de amenjarea teritoriului şi urbanism;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă completarea H.C.L.nr.140/31.03.2003, cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 524,79 mp., situat în Iaşi, str.Plantelor nr.48.

            Art.2 Se aprobă trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi al terenului în suprafaţă de 524,79 mp., situat în Iaşi, str.Plantelor nr.48.

            Art.3 Se aprobă concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 524,79 mp., proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi, situat în Iaşi, str.Plantelor nr.48, către S.C.RENOMS SRL Iaşi, în vederea extinderii spaţiului existent prin construirea unui depozit şi sediu firmă.

            Art.4 Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evlauare a terenului, astfel încât valoarea unitară a terenului este de 467.477 lei/mp. sau 12,33 EURO/mp., respectiv 245.327.255 lei sau 6472 EURO pentru suprafaţa totală de 524,79 mp.

            Art.5 Redevenţa valorică a concesiunii va fi de 259 EURO/an, plătibili în lei la cursul comunicat de BNR din ziua plăţii.

            Art.6 Durata concesiunii va fi de 49 ani.

            Art.7 In termen de 30 de zile calendaristice de la întocmirea contractului de concesiune, concesiunea se va înregistra de către concesionar în registrul de publicitate imobiliară, conform art.39 din Legea nr.219/1998, privind regimul concesiunilor.

            Art.8 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze Contractul de concesiune.

            Art.9 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

   cons.Constantin Neculau                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.453

din 8 septembrie 2003