Hotărârea nr. 452/2003

HOTĂRÂRE privind completarea HCL 140/31.03.2003 cu terenul în suprafaţă de 491 16 mp. situat în Iaşi zona Bucium tarla 189 parcela 1327 în vederea redeschiderii drumului care face legătura între str.St.O.Iosif şi DE 5428 conform planului anexat

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind completarea HCL 140/31.03.2003, cu terenul în suprafaţă de 491,16 mp. situat în Iaşi, zona Bucium, tarla 189, parcela 1327, în vederea redeschiderii drumului care face legătura între str.St.O.Iosif şi DE 5428, conform planului anexat

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea nr.41783/23.06.2003, prin care mai mulţi cetăţeni, proprietari de terenuri în str.St.O.Iosif, solicită redeschiderea drumului care a funcţionat între DE 5428 şi str.St.O.Iosif;

            Având în vedere adresa nr.40570/17.06.2003, prin care Direcţia Juridică din cadrul Primăriei Municipiuluiu Iaşi solicită promovoarea unui proiect de hotărâre, privitor la dezafectarea căii de acces la drumul public;

            Având în vedere prevederile art.616 şi urm.din Codul Civil;

            Având în vedere art.10, alin.2 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            Având în vedere prevederile art.38, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            Având în vedere amendamentul domnului cons.Carpanu George;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

- Comisia de amenjarea teritoriului şi urbanism;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă completarea HCL 140/31.03.2003 cu terenul în suprafaţă de 491,16 mp. situat în Iaşi, zona Bucium, tarla 189, parcela 1327, conform planului anexat.

            Art.2 Suprafaţa de teren trecută în domeniul public va fi utilizată ca drum de acces la terenurile învecinate.         

            Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

  cons.Neculau Constantin                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

Nr.452

din 8 septembrie 2003