Hotărârea nr. 451/2003

HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi şi trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi al terenului în suprafaţă de 1204 50 mp. situat în Iaşi A.Vlaicu f.n. conform planului anexat precum şi concesionarea prin licitaţie publică a acestui teren în vederea amplasării unei staţii de distribuţie GPL împrejmuire şi consolidări teren construire spălătorie auto magazin piese auto atelier montare instalaţii GPL

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind completarea HCL nr.140/31.03.2003, cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi şi trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi al terenului în suprafaţă de 1204,50 mp., situat în Iaşi, A.Vlaicu f.n., conform planului anexat, precum şi concesionarea prin licitaţie publică a acestui teren în vederea amplasării unei staţii de distribuţie GPL, împrejmuire şi consolidări teren, construire spălătorie auto, magazin piese auto, atelier montare instalaţii GPL

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea nr.46532/10.07.2003, prin care dl.Vicoveanu Leonard, în calitate de administrator al S.C.LEONARD IMPEX SRL, solicită concesionarea unui teren în suprafaţă de 1204,50 mp. situat în Iaşi, str.A.Vlaicu f.n., conform planului anexat în vederea amplasării unei staţii de distribuţie GPL, împrejmuire şi consolidări teren, construire spălătorie auto, magazin pise auto, atelier montare instalaţii GPL şi amplasare copertină la spaţiu comercial;

            Având în vedere Certificatul de Urbanism nr.2531/03.07.20003;

            Având în vedere avizul temei PUD dat în şedinţa Comisiei de Urbanism din data de 07.07.2003;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru;

            Având în vedere raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului;

            Având în vedere art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            Având în vedere prevederile Ordinului nr.943/2001, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

            Având în vedere art.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism;

- Comisia economico - financiară;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă completarea HCL nr.140/31.03.2003, cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 1204,50 mp. situat în Iaşi, str.A.Vlaicu f.n.

            Art.2 Se aprobă trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi al terenului în suprafaţă de 1204,50 mp. situat în Iaşi - str.A.Vlaicu f.n.

            Art.3 Se aprobă organizarea unei licitaţii publice pentru concesionarea terenului în suprafaţă de 1204,50 mp., situat în Iaşi, str.A.Vlaicu f.n., în vederea amplasării unei staţii de distribuţie GPL, împrejmuire şi consolidări teren, construire spălătorie auto, magazin piese auto, atelier montare instalaţii GPL.

            Art.4 Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului, astfel încât valoarea unitară a terenului este de 2.140.000 lei/mp. sau 56,64 EURO/mp. respectiv 2.577.630.000 lei sau 68.372 EURO pentru suprafaţa totală de 1204,50 mp.
            Art.5 Preţul de pornire la licitaţie va fi de 2.735 EURO/an;

            Art.6 Durata concesiunii va fi de 49 ani.

            Art.7 In termen de 30 de zile calendaristice de la întocmirea contractului de concesiune, concesiunea se va înregistra de către concesionar în registrul de publicitate imobiliară, conform art.39 din Legea nr.219/1998, privind regimul concesiunilor.

            Art.8 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

   cons.Neculau Constantin                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.451

din 8 septembrie 2003