Hotărârea nr. 450/2003

HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 592 43 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi situat în Iaşi Bd.Poitiers nr.1 către S.C.AMUR COMPANY SRL în vederea realizării unei investiţii atât pe acest teren cât şi pe terenul societăţii

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 592,43 mp., proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi, situat în Iaşi, Bd.Poitiers nr.1, către S.C.AMUR COMPANY SRL, în vederea realizării unei investiţii atât pe acest teren cât şi pe terenul societăţii

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea nr.72542 din 18.12.2002, prin care dl.Acasandrei Paul - în calitate de administrator al S.C.AMUR COMPANY SRL - solicită concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 592,43 mp., situat în Iaşi, Bd.Poitiers nr.1, în vederea realizării unei investiţii atât pe terenul societăţii cât şi pe cel solicitat spre concesionare;

            Având în vedere Certificatul de Urbanism nr.2916/11/10.2002;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru;

            Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism dat în şedinţa din 17.01.2003 prin care s-a aprobat Tema de proiectare în vederea întocmirii Planului Urbanistic de Detaliu;

            Având în vedere prevederile art.62, alin"e" din Ordinul nr.943/2001, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

            Având în vedere prevederile art.30 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

            Având în vedere prevederile art.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia economico- financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

- Comisia de amenjarea teritoriului şi urbanism;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 592,43 mp., proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi, situat în Iaşi, Bd.Poitiers nr.1, către S.C.AMUR COMPANY SRL, în vederea realizării unei investiţii.

            Art.2 Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului, astfel că valoarea unitară a terenului este de 14,76 EURO/mp. sau 525.686 lei/mp., respectiv 8742 EURO sau 311.432.157 lei, pentru suprafaţa totală de 592,43 mp.

            Art.3 Redevenţa valorică a concesiunii va fi de 350 EURO/an, plătibil în lei cursul comunicat de B.N.R. din ziua plăţii.

            Art.4 Durata concesiunii va fi de 49 ani.

            Art.5 In termen de 30 de zile calendaristice de la întocmirea contractului de concesiune, concesiunea se va înregistra de către concesionar în registrul de publicitate imobiliară, conform art.39 din Legea nr.219/1998, privind regimul concesiunilor.

            Art.6 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

 cons.Neculau Constantin                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.450

din 8 septembrie 2003