Hotărârea nr. 449/2003

HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr.140/2003 curinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 592 43 mp. situat în Iaşi Bd.Poitiers nr.1 şi trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a terenului respectiv

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind completarea HCL nr.140/2003, curinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 592,43 mp., situat în Iaşi, Bd.Poitiers nr.1 şi trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a terenului respectiv

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea nr.72542 din 18.12.2002, precum şi Certificatul de urbanism nr.2916/11.10.2002;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru;

            Având în vedere avizul Comisiei de urbanism dat în şedinţe din 17.01.2003 prin care s-a aprobat Tema de proiectare în vederea întocmirii Planului Urbanistic de Detaliu;

            Având în vedere art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            Având în vedere atribuţiile Consiliului Local statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia economico - financiară;

- Comisia de amenjarea teritoriului şi urbanism;

- Comisia juridică şi de disciplină;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă completarea HCL nr.140/2003, cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 592,43 mp., situat în Iaşi, Bd.Poitiers nr.1.

            Art.2 Se aprobă trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi al terenului în suprafaţă de 592,43 mp., situat în Iaşi, Bd.Poitiers nr.1.

            Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

   cons.Neculau Constantin                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

Nr.449

din 8 septembrie 2003