Hotărârea nr. 447/2003

HOTĂRÂRE privind transferul dreptului de proprietate al imobilului situat în str.Gălăţeanu nr.9

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind transferul dreptului de proprietate al imobilului situat în str.Gălăţeanu nr.9

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul Serviciului de Investiţii;

            Având în vedere că terenul din Iaşi, str.Gălăţeanu nr.9, este de utilitate publică, pe acesta urmând să se amenajeze Pasajul de legătură între Centrul Civic şi cartierul Tătăraşi;

            Având în vedere că între proprietarul actual al imobilului - dl.Traian Drăgan şi Consiliul Local Iaşi a intervenit acordul privind transferul de proprietate;

            Având în vedere raportul de evaluare a proprietăţii prezentat de dl.Traian Drăgan;

            In temeiul art.80 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, precum şi prevederile Legii nr.213/1998;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

- Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism;

            In conformitate cu prevederile art.43 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se aprobă în principiu transferul dreptului de propreitatea al imobilului (teren şi construcţie) situat în Iaşi, str.Gălăţeanu, nr.9 din proprietatea domnului Traian Drăgan în patrimoniul privat al Municipiului Iaşi.

            Art.2 Se însuşeşte raportul de evaluare întocmit de S.C.EXPERT BUILDINGS SRL Iaşi urmând ca acestea să constituie baza de negociere.

            Art.3 Se numeşte comisia de negociere a preţului achiziţionării imobilului în următoarea componenţă:

1. prof.dr.ec.Vasile Munteanu               - preşedinte

2. cons.jr.Lăcrămioara Vernică                         - membru

3. ing.Mihai Chirica                                           - membru

4. cons.jr.Remus Moraru                                  - membru

5. prof.dr.ing.Vasile Grecu                                - membru

6. ing.Radu Onofrei                                          - membru

7. ing.Adrian Cuperman                                    - membru

            Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de serviciile de specialitate ale Primăriei Iaşi.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

  cons.Neculau Constantin                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

Nr.447

din 8 septembrie 2003