Hotărârea nr. 444/2003

HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită către Direcţia de Servicii Publice Municipale a unor spaţii din imobilul situat în şos.Naţională nr.43 aflat în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosinţă gratuită către Direcţia de Servicii Publice Municipale a unor spaţii din imobilul situat în şos.Naţională nr.43, aflat în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de DAPPP şi Direcţia de Servicii Publice Municipale;

            Având în vedere HCL nr.387/2002 şi HCL nr.394/2003 privind înfiinţarea Direcţiei de Servicii Publice Municipale;

            Având în vedere HCL nr.139/2003 privind însuşirea inventarului domeniului privat al Consiliului Local Iaşi, reactualizat;

            Având în vedere prevederile Legii nr.326/2001 a serviciilor publice de gospodărie comunală;

            Având în vedere art.17 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

- Comisia de amenjarea teritoriului şi urbanism;

            In conformitate cu art.46 şi art.126 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE;

 

            Art.1 Se atribuie în folosinţă gratuită Direcţiei de Servicii Publice Municipale pe durata existenţei acestei direcţii a unei părţi din imobilul situat în Şos.Naţională nr.43, ce se află în domeniul privat al Consiliului Local Iaşi, conform Anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Aceste spaţii vor avea destinaţie de sediu.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei de Servicii Publice Municipale şi direcţiilor interesate din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi pentru a fi dusă la îndeplinire.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

  cons.Neculau Constantin                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

Nr.444

din 8 septembrie 2003